Oblasti Rada

Međunarodno pravo

 • Međunarodno privredno pravo
 • Međunarodno uniformno pravo
 • Međunarodno administrativno pravo
 • Međunarodno administrativno pravo
 • Međunarodno saobraćajno pravo
 • Međunarodno privatno pravo
 • Međunarodno javno pravo
 • Međunarodno krivično pravo

Civilno pravo

 • Građansko pravo
 • Ekološko pravo
 • Odštetno pravo
 • Ugovori u građanskom pravu
 • Imovinsko i porodično pravo
 • Izvršni postupci i prava potrošača

Privredno pravo

 • Privredni ugovori i poslovi
 • Međunarodno privredno pravo
 • Privredni sporovi
 • Osiguranje i naplata duga

Pravo konkurencije

 • Nelojalna konkurencija
 • Zloupotreba dominantnog tržišta
 • Koncentracija i ograničenost udruživanja
 • Nedozvoljene reklame, tržišne špekulacije i damping

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava u Sloveniji, Evropskoj uniji i svetu
 • Vođenje i zastupanje na skupštinama privrednih društava
 • Dokapitalizacija društava i smanljivanje osnovnog kapitala društva
 • Statusne promene i reorganizacija društava

Radno pravo

 • Ugovori o radu, kolektivni ugovori i pravilnici
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Prestanak radnog odnosa
 • Primenjivanje i zaštita, prava, obaveza i odgovornosti, u vezi sa radnim odnosom
 • Radni sporovi

Finansijsko pravo

 • Pravo hartija od vrednosti
 • Pravo finansijskih dokumenta
 • Pravo banaka
 • Berzansko pravo

Krivično pravo

 • Privredni kriminal
 • Ostala krivična dela
 • Prekršaji s područja finansijskog tržišta
 • Zastupanje pred sudovima i prekršajnim organima (AVTP, UVK, AZN, MG, idr.)

Pravo nepokretnosti

 • Savetovanje prilikom izgradnje objekata
 • Zemljišnoknjižno stanje
 • Ugovori i kupoprodaji nepokretnosti
 • Zemljišniknjižni i upravni postupc

Pravo informacionih tehnologija

 • Pravni akti u vezi e-poslovanja
 • Web domeni i web stranice
 • Internet poslovanje
 • Ugovori vezani za programskom aplikacijom

Pravo intelektualne svojine

 • Patenti
 • Zaštićeni znaci
 • Industrijski dizajn; geografske oznake; know-how
 • Autorsko pravo

Pravo preuzimanja

 • Kupovina i prodaja kompanija i njihovih delova
 • Pažljiva pravna mišljenja
 • Reorganizacije
 • Likvidacije

Sportsko pravo

 • Ugovorno uređivanje sponzorskih, medijskih prava i licenciranje
 • Sastav osnivačkih akata (statuta, pravila, itd.)
 • Sastav propisa (o natjecanju, disciplini, registraciji igrača, itd.)
 • Sastav obrazaca (ispisnica, posudba igrača)

Stečajno pravo

 • Restrukturiranje i druge mere u stečaju
 • Prinudno poravnanje i stečajni postupak
 • Zatvaranje pravnih lica
 • Zastupanje u stečajnima postucima

Zastupanje

 • Pred svim sudovima opšte i posebne nadležnosti
 • Pred kancelarijom za zaštitu konkurencije
 • Pred Komisijom za hartije od vrednosti i svim državnim organima
 • Pred sudom Evropske Unije
 • Pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • Pred institucionalnim i ad hoc arbitražama
 • U postupcima posredovanja i mediacije i u drugim postupcima mirnog reševanja sporova
 • Pred upravnim i poreskim organima
 • U prekršajnim postupcima
 • U disciplinskim postupcima
 • Pred organizacijama za osiguranje
 • Na pravnim savetovanjima

Posebna specijalnost su:

 • Ugovori domicilni i sa inostranim elementom
 • Trgovinsko pravo/Međunarodni uvoz i izvoz roba i usluga
 • Privatizacija sa izradom due diligence za zainteresovanog kupca ili prodavca
 • Direktna strana ulaganja
 • Strana ulaganja i koncesije
 • Međunarodno arbitražno pravo
 • Privredno i korporativno pravo
 • Spajanja, pripajanja i sve statusne i druge promene privrednih subjekata
 • Zastupništva, predstavništva, posredovanje, distribucija, franšizing i faktoring
 • Joint ventures
 • Osiguranje
 • Poresko pravo
 • Nasledno pravo
 • Radno pravo
 • Porodično pravo
 • Sporovi
 • Nekretnine i građenje